DOELSTELLING, GOVERNANCE en financiering

De Stichting NUON-Claim (hierna te noemen: de “Stichting”) is opgericht op 12 juni 2020. De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van (groot)zakelijke klanten die nadeel en/of schade lijden of hebben geleden in verband met het in rekening brengen door Vattenfall N.V. en daarmee verbonden rechtspersonen van een kW-vergoeding op de elektriciteitsrekening. De stichting heeft een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur stuurt de advocaat aan en neemt zelfstandig besluiten. Belangrijke besluiten, zoals het aanvangen van juridische procedures en het aangaan van schikkingsovereenkomsten, zijn aan goedkeuring door de raad van toezicht onderhevig. Het bestuur kan ook de deelnemers raadplegen alvorens een besluit te nemen.

De stichting zal bij het voeren van collectieve procedures de Claimcode 2019 naleven. De statuten van de stichting, alsmede een toelichting bij de governance structuur, de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders, verantwoording en verslag en overige informatie in verband met de naleving van de claimcode is opgenomen in het Verantwoordingsdocument dat hieronder samen met de statuten is te downloaden. Op dit moment lopen nog geen juridische procedures, de stichting verwacht dat deze spoedig zullen aanvangen. Bij de besluitvorming over ingrijpende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een eventuele schikkingsovereenkomst, betrekt het bestuur op nader door haar te bepalen wijze het draagvlak onder de statutaire achterban.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en vraagt de gedupeerden niet om een vergoeding (zoals registratie- of inschrijfgeld). De stichting heeft met de gerenommeerde Amerikaanse procesfinancier Bench Walk Advisors (New York) een procesfinancieringsovereenkomst gesloten. Zij nemen de kosten van het proces voor hun rekening in ruil voor een percentage van de schadevergoeding. Dat percentage bedraagt in beginsel 8-25% (afhankelijk van de aard en de stand van de procedure) van de schadevergoeding na aftrek van kosten. Voor aangesloten deelnemers kan het percentage nooit hoger zijn dan 25%. In de overeenkomst is onder meer vastgelegd dat de zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie uitsluitend bij de stichting berust. De overeenkomst kan door de rechter worden ingezien en getoetst.

De Stichting wordt ondersteund door ClaimShare, een professioneel platform voor collectieve juridische belangenbehartiging. ClaimShare verzorgt de corporate, financiele en deelnemersadministratie, de communicatie en begeleidt via haar serviceplatform de inschrijving van gedupeerden.

Bestuur en Raad van Toezicht

bestuur

voorzitter: mr. Leo Spigt

De heer Spigt is advocaat sinds 1975 en is (mede)oprichter van diverse advocatenkantoren en als advocaat en curator betrokken bij diverse collectieve zaken. Tevens was hij deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.


bestuur

mr. carla van oosten-van smaalen

Mevrouw van Oosten-Van Smaalen was advocate te Amsterdam. Daarnaast is zij rechter geweest te Rotterdam en Haarlem. Zij besloot haar carrière als vicepresident van de rechtbank Haarlem. Thans is zij rechter-plaatsvervanger in het kader van de corona-noodwet.

Bestuur

Michiel Roelofs MSc MBA

De heer Roelofs is directeur bij Emmet Green, waar hij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van particuliere elektriciteitsnetten. Voorheen was hij onder meer manager netontwikkeling bij Stedin netbeheer, een netbeheerder in de zin van de Elektriciteitswet.

raad van toezicht

voorzitter: Mr. Johan Kleyn

Johan Kleyn is als advocaat betrokken geweest bij grote (internationale) procedures. Werkte onder meer bij internationale kantoren in Amsterdam, New York en London, waaronder dertien jaar bij Allen & Overy en meer recent bij Jones Day.

Raad van toezicht

drs. Inge-Lisa Toxopeus RA

Mevrouw Toxopeus is partner bij Hermes-Advisory, waar ze zich bezighoudt met het berekenen van geldelijke schade. Voorheen was zij forensisch accountant en werkte onder meer voor PWC en NautaDutilh.RAAD VAN TOEZICHT

MR. JEROEN M. J. CHORUS

Jeroen Chorus is thans werkzaam al senior juridisch adviseur. Tot in 2012 was hij vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam. Daarbij is hij o.m., als voorzitter, betrokken geweest bij de beoordeling van massaschadezaken. Voorheen was hij o.m. hoogleraar aan de Universiteit Leiden.