nieuws - stand van zaken

31 maart 2022 - Amsterdam

de procedure is gestart

Sinds vandaag loopt de procedure tegen Vattenfall bij de rechtbank. Dat betekent dat Vattenfall (het oude NUON) officieel is opgeroepen (gedagvaard) om zich voor de rechter te verantwoorden omtrent de onterecht in rekening gebrachte kosten op de facturen van grootzakelijk verbruik klanten. Stichting NUON-Claim eist de ruim 400 miljoen euro onterecht betaalde kosten terug. De dagvaarding vindt u in het Centraal register voor collectieve vorderingen en raadpleegt u hier.

08 september 2022 - Amsterdam

03 november 2022 -   Amsterdam

19 december 2022 -   Amsterdam

eerste ontwikkelingen in de procedure

Sinds het uitbrengen van de dagvaarding is Vattenfall, zoals dat officieel heet, in de procedure verschenen. De advocaten van Vattenfall (van het advocatenbureau Allen & Overy) hebben middels een brief naar de rechtbank verzocht om de procedure gefaseerd te behandelen. Zij zijn van mening dat allerlei voorvragen die te maken hebben met de ontvankelijkheid van de Stichting apart behandeld moeten worden en hebben, mede vanwege de complexiteit, verzocht om meer tijd.

Stichting NUON-Claim heeft daarop verweer gevoerd. En met succes. Er zijn namelijk nog steeds klanten die vandaag de dag de onterechte post (moeten) betalen. Een zekere spoedeisendheid is daarom van groot belang.

De rechter heeft de stellingen van de Stichting gevolgd. Vattenfall moet daarom vóór 19 oktober a.s. een reactie geven op alle voorvragen die van belang zijn. Vervolgens zal volgens de huidige planning een zitting plaatsvinden op ofwel 19 ofwel 21 december a.s. Na de zitting zal een nieuw nieuwsbericht worden geplaatst.

DEFINITIEVE ZITTINGSDATUM EN UITNODIGING

De reactie van Vattenfall is inmiddels in de vorm van - zoals dat heet - een Conclusie van Antwoord ontvangen. Kort gezegd meent Vattenfall dat de collectieve procedure in dit geval een onjuist middel is, dat de stichting ongeschikt is en dat de kW-vergoeding helemaal niet ongunstig is. De volgende stap is dat de reactie van Vattenfall zal worden besproken tijdens een mondelinge behandeling op de rechtbank in Amsterdam. De definitieve datum daarvoor is inmiddels bekend. De zitting zal plaatsvinden op maandag 19 december om 13.30 uur in de Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 280 te Amsterdam.

Tijdens de zitting - waarbij beide partijen aanwezig zullen zijn - krijgen (de advocaten van) partijen de gelegenheid om hun stellingen toe te lichten. De rechtbank zal na behandeling van de ontvankelijkheidsvragen een datum bepalen waarop een vonnis zal worden gewezen. Daarin zal de rechtbank bepalen of het geschil collectief kan worden behandeld en, zo ja, wat de voortgang van de procedure zal zijn.

Gedupeerden kunnen bij de zitting aanwezig zijn. We moedigen u graag aan om te komen, zodat u ziet en hoort wat er tijdens deze zitting naar voren wordt gebracht. Bovendien toont u daarmee dat u zich vertegenwoordigd weet door de Stichting. Gedupeerden kunt zich aanmelden via nuon@claimshare.com. Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen via de mail nadere informatie over de gang van zaken tijdens deze zitting.

Q&A

Als u onverhoopt niet bij de zitting aanwezig kunt zijn, maar wel wilt weten hoe de zitting is verlopen, doen de advocaten en het bestuur live verslag tijdens een bijeenkomst - Q&A (question and answer) genoemd- die na de zitting zal worden georganiseerd. Gedupeerden kunnen tijdens deze Q&A vragen stellen over de zitting, maar ook bijvoorbeeld over de vervolgstappen. We zullen u hierover later informeren. Op enig moment in het vervolg van de procedure zal de Stichting het draagvlak willen peilen bij het nemen van bepaalde besluiten. Tijdens de Q&A zal ook aandacht worden besteed aan een te vormen klankbordgroep.

UPDATE VERLOOP ZITTING D.D. 19 DECEMBER

Zoals in onze vorige bericht is aangekondigd, heeft een eerste zitting plaatsgevonden bij de rechtbank te Amsterdam. De belangrijkste vragen op deze zitting waren of de stichting aan alle eisen voldoet, of het proces collectief mag worden gevoerd en zo ja, of het proces onder het oude of nieuwe collectieve actierecht valt. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal in de volgende fase van het proces plaatsvinden, al zal de rechtbank in haar overwegingen in dit vonnis ook meenemen of de zaak enige kans van slagen heeft.

Beide partijen werden vertegenwoordigd door drie advocaten. Namens de stichting was het bestuur en de raad van toezicht aanwezig, Vattenfall werd ondersteund door 2 bedrijfsjuristen.

De zitting is goed verlopen. De drie rechters waren goed voorbereid en hadden nogal wat vragen, waarvan de meeste voor Vattenfall waren. Er was een aantal technische vragen die de stichting goed kon beantwoorden. Het werd ongemakkelijk stil toen de rechtbank aan Vattenfall vroeg welke dienst tegenover de kW-charge staat. Zij vroeg dat om vast te stellen over welke wettelijke bepaling het vervolg van de procedure waarschijnlijk voornamelijk zal gaan. Een door Vattenfall vervaardigd oppervlakkig document waaruit zou blijken dat er ook klanten zijn die een voordeel hebben van de kW-charge kon Vattenfall niet duidelijk toelichten.

Naast de besproken technische onderdelen is vooral blijven hangen dat Vattenfall nog altijd geen verklaring heeft voor het in rekening brengen van een kW-charge. Voor de enkele aanwezige gedupeerden was dat geen verassing. Zij wachten al tijden op een toelichting.

De rechtbank heeft partijen beloofd op 1 februari of uiterlijk 14 februari een vonnis te wijzen. De stichting ziet het vonnis van de rechtbank met vertrouwen tegemoet. Mogelijk is dat nog een tussenvonnis, al heeft de stichting goede hoop dat de rechtbank de zaak voortvarend zal voortzetten.